ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร
  ข้อควรระวัง
 1. กรอกใบคำขอสมัครเป็นสมาชิกสามัญ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 2. สั่งพิมพ์ใบสมัครเป็นสมาชิกสภาฯ (แบบ สธช.1)แบบคำขอมีบัตรประจำตัวสมาชิกสภาฯ (แบบ สธช.3) ใบรับรองแพทย์ (แบบ สธช.5)และใบชำระเงินจากนั้นนำแบบฟอร์มไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
 3. จัดส่งเอกสารแนบเป็นหลักฐาน ทางไปรษณีย์ ดังต่อไปนี้
      - หลักฐานใบสมัคร (แบบ สธช.1) พร้อมติดรูปขนาด 1 นิ้ว
      - ใบรับรองแพทย์
      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
      - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
      - สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาและหนังสือรับรองการจบการศึกษาใน ระดับ ปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในวิชาชีพการสาธารณสุขจากสถาบันการศึกษาที่สภาสาธารณสุขชุมชน รับรอง
      - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
  ส่งที่ 
  สภาการสาธารณสุขชุมชน 
  88/20 อาคาร 5 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000
 4. เมื่อสภาฯ ได้รับหลักฐานการสมัครของท่านครบถ้วน สภาสาธารณสุขชุมชน จะออกใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสมาชิก และค่าบัตรประจำตัวสมาชิก เป็นเงิน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ให้ท่าน ทั้งนี้ท่านสามารถเข้ามาพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ที่ https://ccph-th.job.thai.com เมนู พิมพ์ใบเสร็จ
 5. บัตรประจำตัวสมาชิก สภาฯ จะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์ หลังจากได้รับการอนุมัติการเป็นสมาชิกแล้ว
หากเกิดข้อสงสัยหรือติดขัดในการใช้ระบบ
ติดต่อ สภาการสาธารณสุขชุมชน โทร 091-8348711 ในวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

** กรุณาใช้โปรแกรม Internet Explorer (IE) version 9 ขึ้นไป ในการสมัคร หรือ Browser
อื่นๆเช่น Google chomes และ firefox **