ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร
  ข้อแนะนำที่ควรปฏิบัติ
 1. กรอกใบคำขอสมัครเป็นสมาชิก ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 2. จัดส่งเอกสารแนบเป็นหลักฐาน ทางไปรษณีย์ ดังต่อไปนี้
      - ใบสมัครสมาชิก (แบบ สธช.1) จำนวน 1 ฉบับ
      - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1นิ้ว 2 รูป
      - ใบรับรองแพทย์ (ตามแบบฟอร์มของสถานพยาบาล หรือคลินิก)
      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
      - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
      - ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
      - สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาและหนังสือรับรองการจบการศึกษาใน ระดับ ปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจากสถาบันการศึกษาที่สภาสาธารณสุขชุมชน รับรอง
      - หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
  ส่งที่ 
  สภาการสาธารณสุขชุมชน 
  88/20 อาคาร 5 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000
หากเกิดข้อสงสัยหรือติดขัดในการใช้ระบบ
ติดต่อ สภาการสาธารณสุขชุมชน โทร 0-2591-9186,09-1834-8711 ในวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

** กรุณาใช้โปรแกรม Internet Explorer (IE) version 9 ขึ้นไป ในการสมัคร หรือ Browser
อื่นๆเช่น Google chomes และ firefox **