ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

อ่านประกาศรับสมัคร

กรอกข้อมูลใบสมัคร
5 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 61

พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
9 ต.ค. 61 - 19 ต.ค. 61
ชำระที่ ธ.กรุงไทย และตรวจสอบสถานะการชำระเงิน

พิมพ์ใบสมัคร

  โปรดอ่านทางนี้ก่อน
  1. ควรกรอกข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติก่อน หลังจากนั้นถึงจะมีการสมัครสอบเมื่อเปิดระบบ
  2. หากตรวจสอบพบข้อมูลในระบบสมัครสมาชิกสภาเดิมไม่ถูกต้อง ท่านสามารถแก้ไขในระบบนี้ได้ สภาจะดำเนินการปรับข้อมูลในระบบสมัครสมาชิกให้ถูกต้องด้วย
  3. ระบบนี้สำหรับสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนเท่านั้น ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนควรสมัครสมาชิกจนได้รับอนุมัติเป็นสมาชิกก่อน
  4. การกรอกข้อมูลเท็จ แต่แนบเอกสารหลักฐาน ไม่ตรงกับที่กรอก. จะทำให้การตรวจสอบคุณสมบัติและการสมัครนี้เป็นโมฆะ
  5. การตรวจสอบคุณสมบัติ(ขั้นตอนที 1 )จะมีผลต่อการสมัครสอบวัดความรู้(ขั้นตอนที่2)ตามมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนต่อไป

** กรุณาใช้โปรแกรม Internet Explorer (IE) version 9 ขึ้นไป ในการสมัคร หรือ Browser
อื่นๆเช่น Google chomes และ firefox **