ประชาสัมพันธ์

ประกาศ กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน ประกาศ กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
(สธช. 16) แบบคำขอสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบคำขอสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

1. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง และลงลายมือชื่อ
2. ก่อนส่งใบสมัครจะต้องตรวจสอบหลักฐานต่างๆให้ครบถ้วน ถูกต้อง
   และรับรองสำเนาเอกสารทุกแผ่น (เขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกลื่น)