ประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ ๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ ๒
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 5)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 5)  
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนครั้งที่ ๒ (ฉบับที่ 4)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนครั้งที่ ๒ (ฉบับที่ 4)


คลิกดาวน์โหลด แผนผังมหาวิทยาลัยรังสิต

คลิกดาวน์โหลด แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  
คลิกดาวน์โหลด แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คลิกดาวน์โหลด แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คลิกดาวน์โหลด แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  
คลิกดาวน์โหลด แผนผังโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

คลิกดาวน์โหลด แผนผังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
คลิกดาวน์โหลด แผนผังโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ยุบรวมและเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนครั้งที่ ๒ (ฉบับที่ 3)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ยุบรวมและเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนครั้งที่ ๒ (ฉบับที่ 3)
แถลงการณสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การจัดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๒)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แถลงการณสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การจัดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๒)
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 6)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 6)
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสอบ สถานที่สอบ และห้องสอบ
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสอบ  สถานที่สอบ และห้องสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กําหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบยนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๕)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กรุงเทพมหานคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  พระนครศรีอยุธยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สุราษฎร์ธานี
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)
ประกาศ กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน ประกาศ กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
(สธช. 16) แบบคำขอสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบคำขอสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

1. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง และลงลายมือชื่อ
2. ก่อนส่งใบสมัครจะต้องตรวจสอบหลักฐานต่างๆให้ครบถ้วน ถูกต้อง
   และรับรองสำเนาเอกสารทุกแผ่น (เขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกลื่น)