ประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อสมาชิกขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (ฉบับที่ ๑)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อสมาชิกขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (ฉบับที่ ๑)
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขมชุมชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขมชุมชน
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (ฉบับที่ ๒)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  (ฉบับที่ ๒) 
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (ฉบับที่ ๓)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง  แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (ฉบับที่  ๓)